رنگ خوراکی - میکروبی

 

مشخصات فنی:

üفیکوسیانین: رنگدانه آبی رنگ، محلول در آب، استحصال شده از از ریزجلبک اسپیرولینا

üآستاگزانتین: رنگدانه قرمز رنگ، محلول در چربی، استحصال شده از ریزجلبک هماتوکوکوس

üموناسین: رنگدانه قرمز رنگ، محلول در آب و چربی، استحصال شده از مخمر موناسکوس پرپرئوس

نام واحد سازمانی تولید کننده:

سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی، پژوهشکده بیوتکنولوژی صنعتی،گروه بیوتکنولوژی صنعتی میکروارگانیسم ها